Privacybeleid

PRIVACYBELEID                                                                    

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Turn- en Gymnastiekvereniging SOS
De functionaris leden is bereikbaar via de penningmeester op soserica1@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt SOS en voor welk doel
2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam van de contactpersoon, geboortedatum en geslacht;
b) Adresgegevens;
c) Telefoonnummers, e-mailadres;
d) Bankrekeningnummer en tenaamstelling2.2  SOS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het delen van informatie en het versturen van uitnodigingen;
b) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen
SOS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Na einde lidmaatschap worden uw gegevens bewaard zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij wettelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, vereisen dat de gegevens langer bewaard moeten blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1   Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SOS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2   Uw gegevens worden alleen gedeeld indien dit van overheidswege verplicht is of indien dit noodzakelijk is voor betalingen.

5. website soshelmond.nl
SOS heeft een website soshelmond.nl waarop actuele informatie wordt vermeld. Ook worden op de website foto’s geplaatst van leden en trainsters die gemaakt zijn tijdens de les of een speciale activiteit. Deze website is voor iedereen toegankelijk. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw foto op de website wordt geplaatst, neemt u dan contact op via soserica1@gmail.com. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw foto niet op de website wordt vermeld.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1   Via de ledenadministratie van SOS kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SOS zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
6.3   Indien u klachten heeft over de wijze waarop SOS uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
6.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons algemene emailadres info@soshelmond.nl


Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.